Tomasz Dargacz wiceprzewodniczącym Rady Miasta Kościerzyna

środa, 5 grudnia 2018 r., 14:11
fot. archiwum

Podczas II sesji Rady Miasta Kościerzyna radni wybrali wiceprzewodniczącego oraz powołali osobowe składy komisji stałych. Przy radzie będzie działało takich pięć, w tym nowa komisja skarg, wniosków i petycji.

Wybór wiceprzewodniczącego oraz osobowych składów komisji stałych Rady Powiatu Kościerskiego oraz ustalenie zakresu ich działalności było przedmiotem drugiej sesji kościerskich radnych. Przy radzie będzie funkcjonowało pięć komisji.

Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Kościerzyna został Tomasz Dargacz.

Komisja Rewizyjna:
Krzysztof Jaroniec - przewodniczący
Krzysztof Jażdżewski
Adam Laska
Tomasz Nadolny

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Tomasz Szala - przewodniczący
Przemysław Brzeski
Krzysztof Jaroniec
Kazimierz Maszk

Komisja Budżetowa:
Tomasz Dargacz
Justyna Gawin
Tomasz Nadolny
Helena Kaszubowska - Nitz

Komisja Budżetowa działa w szczególności w zakresie:
- analizowania i opiniowania projektu budżetu miasta i jego zmian
- analizowania i rozpatrywania okresowych sprawozdań Burmistrza Miasta z realizacji budżetu
- opiniowania wraz z oceną strategii i programów rozwojowych miasta
- opiniowania spraw dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych
- opiniowania spraw najmu lub wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata
- opiniowania wniosków dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów
- tworzenia i określania mechanizmów służących promocji miasta
- wspierania inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu miasta
- współpracy z pozostałymi komisjami Rady Miasta

Komisja Komunalna:
Ewa Aleksandrowicz
Justyna Gawin
Adam Laska
Kazimierz Maszk

Komisja Komunalna działa w szczególności w zakresie:
- organizacji i funkcjonowania firm i spółek komunalnych.
- budowy i modernizacji miejskiej infrastruktury komunalnej.
- gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi.
- opiniowania wydatków budżetowych i dochodowych związanych z jej działalnością.
- opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
- opiniowania nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych gminy.
- opiniowania umów dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata.
- oceny działań zarządców i administratorów nieruchomości.
- wyrażania opinii w sprawach wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usuwania nieczystości,
energii cieplnej i elektrycznej, alternatywnych źródeł energii.
- określania kierunków rozwoju i opiniowania inwestycji związanych z wykorzystaniem bądź utylizacją
odpadów.
- współpracy z organizacjami ekologicznymi i oceny działań na rzecz ochrony środowiska.
- planowania inwestycji i opiniowania wszelkich działań i zamierzeń w zakresie gospodarowania
nieruchomościami.
- opiniowania projektów budżetu i sprawozdań z jego realizacji w przedmiocie działania komisji.
- oceny funkcjonowania targowisk miejskich.
- współpracy z pozostałymi komisjami Rady Miasta.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
Tomasz Dargacz
Krzysztof Jażdżewski
Michał Kujach
Helena Kaszubowska - Nitz
Tomasz Szala

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu działa w szczególności w zakresie:
- opiniowania projektów budżetu i sprawozdań z jego realizacji w przedmiocie działania komisji
- opiniowania funkcjonowania oraz wyznaczania kierunków rozwoju szkół i placówek oświaty w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży
- opiniowania funkcjonowania oraz wyznaczania kierunków rozwoju kultury placówek
- rozwoju sportu, rekreacji i turystyki, w tym funkcjonowania obiektów sportowych
- promocji miasta
- powoływania kapituły nagród rady Miasta dla twórców i działaczy kultury oraz sportowców za wybitne
osiągnięcia
- proponowania i opiniowania nazw ulic, placów, rond i skwerów
- współpracy z miastami partnerskimi
- współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie oświaty, kultury i sportu
- współpracy z pozostałymi komisjami Rady Miasta

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.