Znamy składy komisji stałych Rady Powiatu Kościerskiego

poniedziałek, 3 grudnia 2018 r., 11:24
fot. internet/Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Podczas II sesji Rady Powiatu Kościerskiego radni wybrali osobowe składy komisji stałych. Przy radzie będzie działało takich pięć, w tym nowa komisja skarg, wniosków i petycji.

Wybór osobowych składów komisji stałych Rady Powiatu Kościerskiego oraz ustalenie zakresu ich działalności było przedmiotem drugiej sesji kościerskich radnych. Przy radzie będzie funkcjonowało pięć komisji.

Komisja rewizyjna:
Jan Dittrich
Hubert Grzenia
Andrzej Hinc
Dariusz Janta
Katarzyna Zdrojewska
Henryk Ossowski

Zakres działania:
- kontrolowanie działalności zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności
- wykonywanie innych zadań kontrolnych na zlecenie rady powiatu w zakresie i formach wskazanych w uchwałach
- opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu powiatu

Komisja skarg, wniosków i petycji:
Krzysztof Michnowski
Jan Dittrich
Henryk Ossowski

Zakres działania:
- opiniowanie skierowanych do komisji skarg, wniosków i petycji przez radę skarg na działania zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych
- rozpatrywanie składanych przez obywateli wniosków i petycji

Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i promocji:
Marcin Modrzejewski
Alicja Żurawska
Piotr Gierszewski
Hubert Grzenia
Piotr Lizakowski
Józef Modrzejewski
Jarosław Breza

Zakres działania:
- gospodarka finansowa powiatu
- strategia rozwoju powiatu
- promocja przedsiębiorczości
- turystyka i promocja powiatu
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządami gminnymi

Komisja rolnictwa, ochrony środowiska, infrastruktury i bezpieczeństwa publicznego:
Katarzyna Karczewska
Piotr Laska
Czesław Cyra
Krzysztof Michnowski

Zakres działania obejmuje:
- geodezję, kartografię i kataster
- gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu
- budownictwo i nadzór budowlany
- utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
- utrzymanie powiatowej infrastruktury technicznej, w tym sieci dróg powiatowych
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
- ochronę przeciwpowodziową, przeciwpożarową i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
- obronność
- współpracę z Komendą Policji i Powiatową Państwową Strażą Pożarną
- transport i drogi publiczne
- gospodarkę wodną
- ochronę środowiska i przyrody
- rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, geologię
- współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

Komisja oświaty, zdrowia i polityki społecznej:
Piotr Laska
Grzegorz Czajkowski
Katarzyna Zdrojewska
Tomasz Derra

Zakres działania obejmuje:
- kulturę i ochronę dóbr kultury
- kulturę fizyczną
- promocję i ochronę zdrowia
- ochronę praw konsumenta
- współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.