www.lgdstolem.pl

piątek, 2 sierpnia 2019 r., 10:00

(Ogłoszenie o naborze nr 11/2019) Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020: "Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy".

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.1.2 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy, w ramach zakresu - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.c Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Termin składania wniosków: 19.08.2019r. - 03.09.2019r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.
Limit środków dostępnych w konkursie: 811 152,00 zł
Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację: 162 000,00 zł

Warunki udzielenia wsparcia:

a) Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
b) Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
c) Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy złożył dokumenty zgodnie z Listą dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
d) Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
e) Operacja musi otrzymać minimum 6,80 pkt. w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

Kwota wsparcia w ramach naboru nr 8/2018 na jedną operację nie może przekroczyć 162 000,00zł.

Beneficjenci:

a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jeżeli miejsce wykonywania działalności oznaczone adresem wpisanym do CEIDG znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Stolem
b) osoba prawna jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR LGD Stolem
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na terenie objętym LSR LGD Stolem.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stolem, formularz wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, instrukcja wypełniania wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, procedura oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie www.lgdstolem.pl

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Stolem (ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@lgdstolem.pl oraz telefonicznie (58) 680 05 70.

Załączniki:
1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
2. Lista Dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru.
3. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcie 2.1.2 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.