Prawnik radzi: Jak dochodzić roszczeń za zdarzenia medyczne?

wtorek, 12 marca 2019 r., 12:04
fot. nadesłane

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zostały utworzone na mocy nowelizacji ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Komisje zostały utworzone, aby umożliwić pacjentom pozasądowe dochodzenie roszczeń w związku z tzw. zdarzeniami medycznymi.

W skład komisji wchodzi 16 członków - 8 przedstawicieli zawodów medycznych oraz 8 prawników. Komisje orzekają w składach 4-osobowych.

Przez zdarzenie medyczne rozumie się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualna wiedzą medyczną: 1/diagnozy, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, 2/leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, 3/zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Postępowanie przed komisją dotyczy wyłącznie zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu, które miały miejsce po dniu wejście w życie ustawy tj. po dniu 1 stycznia 2012 r.

Wszczęcie postępowania przed komisją następuje poprzez złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego przez osobę uprawnioną. Z takim wnioskiem może wystąpić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy w przypadku gdy dojdzie do zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo spadkobiercy pacjenta w przypadku jego śmierci będącej skutkiem zdarzenia medycznego. Termin na złożenie wniosku to 1 rok od dnia kiedy podmiot składający wniosek dowiedział się o zdarzeniu medycznym albo śmierci pacjenta w wyniku zdarzenia medycznego. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia w którym nastąpiło zdarzenie medyczne albo śmierć pacjenta w wyniku takiego zdarzenia.

Wniosek składa się na piśmie do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Wniosek podlega opłacie w wysokości 200 zł, którą trzeba uiścić przed złożeniem wniosku. We wniosku należy obowiązkowo podać propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Maksymalna wysokość świadczenia - odszkodowania i zadośćuczynienia - z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta wynosi 100.000 zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz 300.000 zł w przypadku śmierci pacjenta. Jeżeli wniosek będzie niekompletny lub nieopłacony komisja zwróci taki wniosek podmiotowi wnoszącemu bez rozpatrzenia.

W posiedzeniu komisji może uczestniczyć nie tylko podmiot składający wniosek, ale także jego pełnomocnik, przedstawiciel kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w którym miało dojść do zdarzenia medycznego i przedstawiciel ubezpieczyciela z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

Przed wydaniem orzeczenia komisja zapoznaje się z dokumentacją medyczną dotyczącą leczenia pacjenta, wysłuchuje wnioskodawcę, jak również może wysłuchać osoby, które uczestniczyły w procesie leczenia danego pacjenta. W razie potrzeby komisja może także zasięgać opinii specjalistów albo konsultantów wojewódzkich w danej dziedzinie medycyny.

Po przeprowadzeniu postępowania komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku, wraz uzasadnieniem. Co do zasady orzeczenie takie powinno być wydane w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem złożyć umotywowany wniosek do komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Orzeczenie komisji o zdarzeniu medycznym wiąże szpital oraz ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel, a w braku ubezpieczenia szpital są zobowiązani w terminie 30 dni za pośrednictwem komisji przedstawić uprawnionemu propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Uprawniony ma 7 dni na złożenie za pośrednictwem komisji oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu propozycji.

W przypadku przyjęcia propozycji uprawniony składa również oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Z kolei w przypadku gdy przedstawiona przez ubezpieczyciela, bądź szpital propozycja nie jest dla uprawnionego satysfakcjonująca to po jej odrzuceniu ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń bezpośrednio na drodze sądowej.

Adwokat Jakub Drapiński
www.adwokatdrapinski.pl

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.