Są pieniądze dla NGO. Gmina Kościerzyna ogłosiła konkurs dla organizacji pozarządowych

wtorek, 5 lutego 2019 r., 13:28
fot. archiwum

80.000 zł - tyle środków kościerski samorząd zarezerwował dla organizacji pozarządowych w ramach dorocznego konkursu ofert. Największa pula pieniędzy, bo 30.000 zł, zostanie przeznaczone na realizacje zadań w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury. Stowarzyszenia swoje oferty mogą składać do 26 lutego br.

Organizacje pozarządowe o środki mogą ubiegać się w ramach siedmiu obszarów działania. Dział "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" dofinansowany ma zostać kwotą 7.000 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadaniach w zakresie pielęgnacji tradycji oraz rozwoju świadomości regionalnej, obywatelskiej i kulturowej samorząd zarezerwował kwotę w wysokości 15.000 zł, z kolei dział edukacja, oświata i wychowanie zostanie wsparty środkami w wysokości 7.000 zł.

Stowarzyszenia działające w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych mogą liczyć na łączne wsparcie gminy w kwocie 6.000 zł, natomiast na wypoczynek dzieci i młodzieży przeznaczono 5.000 zł. Największa pula środków trafi na zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury. Ta sfera dofinansowana ma zostać w kwocie 30.000 zł. Organizacje ubiegające się o środki na upowszechnianie kultury fizycznej sportu mogą łącznie maksymalnie pozyskać 10.000 zł.

Jak informuje kościerski samorząd, warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2019 r. (włącznie) oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), do Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna. O złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Realizacja zadania musi nastąpić do 15 listopada br. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 80 proc. wartości całego przedsięwzięcia. Wkład własny organizacji pozarządowej w wysokości minimum 20 proc. wartości przedsięwzięcia może być określony zarówno w formie finansowej, jak i wkładu rzeczowego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do 20 marca br.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.