Wójt dla wszystkich i dla każdego

piątek, 19 października 2018 r., 09:58
fot. nadesłane

O stan gminy, a także o styl kierowania i plany na kolejne lata rozmawialiśmy z Wójtem Gminy Dziemiany Leszkiem Pobłockim. Zapytaliśmy także o ustosunkowanie się do programu kontrkandydatki.

Co Pan jako kandydat na Wójta oraz komitet " Nasza Mała Ojczyzna" oferujecie swoim wyborcom?

Jako osoba doświadczona w pracy samorządowej, mając codzienny kontakt z mieszkańcami wspólnie z kandydatami na radnych proponujemy program zapewniający dalszy dynamiczny rozwój gminy.

Nasze priorytety, to:

- rozbudowa szkoły w Dziemianach oraz dalsze doposażanie wszystkich placówek oświatowych
- polepszenie jakości dróg gminnych we wszystkich miejscowościach oraz dróg śródpolnych
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej - między innymi nowe targowisko, teren przy budynku UG, modernizacja boiska i terenów przyległych w Kaliszu.
- rozwój bazy turystycznej - drugi etap modernizacji kąpieliska nad J. Rzuno, - budowa ścieżek rowerowych i skateparku przy Orliku oraz " siłowni " na wolnym powietrzu.
- wsparcie programu przydomowych oczyszczalni ścieków. Modernizacja ujęcia - wody ze stacją jej uzdatniania w Dziemianach.
- poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców
- rozszerzenie oferty kulturalnej i sportowej kierowanej do młodzieży i osób starszych

Jak ocenia Pan dzisiaj kondycję finansową i możliwości rozwoju Gminy?

Ocena Gminy w znacznym stopniu zależy od sytuacji budżetowej. Otóż nasza sytuacja jest pod tym względem więcej niż dobra. Jesteśmy chyba jedną z najmniej zadłużonych gmin w rejonie. Polityka budżetów była prowadzona tak aby w jej wyniku osiągnąć warunki do finansowania planowanych inwestycji. Pewien obraz w tym względzie daje także zewnętrzny ranking opracowany latem tego roku i zamieszczony w wydawnictwie "Wspólnota". Przedstawia on " zamożność" wszystkich z 1555 gmin wiejskich w Polsce. Wynika z niego , iż jesteśmy sklasyfikowani na 150 miejscu - najwyżej w pow. kościerskim. Ranking ten obejmował całe spektrum kryteriów oceny - tak stan budżetu, zakresu inwestycji - w tym realizacje przy wsparciu funduszy UE jak i warunków i poziomu życia mieszkańców.

Skąd w takim razie głosy krytyki ze strony oponentów?

Każdy ma prawo do własnej, subiektywnej oceny. Przykro mi jednak gdy słyszę, że " gmina ma się źle", przykro tym bardziej, że moim zdaniem lata doświadczeń oraz stały kontakt z mieszkańcami pozwalają Radzie Gminy oraz mi osobiście wychodzić - oczywiście w miarę możliwości - naprzeciw tym oczekiwaniom. Pamiętajmy także, iż ubiegłoroczna nawałnica prócz szkód jakie wyrządziła, przestawiła w pewnym stopniu także nasze priorytety inwestycyjne. Musieliśmy więc przesunąć w czasie zadania wcześniej planowane np. takie jak modernizacja szkoły w Dziemianach, i w pierwszej kolejności zająć się likwidacją jej skutków.

No właśnie, jak na chwilę obecną postępują te prace?

W pierwszej kolejności odbudowaliśmy zniszczone obiekty komunalne. Przeprowadziliśmy generalny remont zniszczonego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu - 550 tys. zł. Wyremontowaliśmy obiekty ujęcia wody i oczyszczalni ścieków. Równolegle zajęliśmy się pomocą dla poszkodowanych mieszkańców, i to z ich strony właśnie słyszeliśmy dużo ciepłych słów. No i drogi. One to właśnie doznały chyba największej degradacji. Od wiosny położyliśmy nowe nawierzchnie ok. 25 km. - dróg gruntowych i asfaltowych. Wartość tych robót to 6,6 mln. zł. Ale prace dalej trwają. Remont dróg do Dunajek, Starego Słonego, Parowy czy w rejonie sołectwa Piechowice albo już są podjęte albo prace wkrótce się zaczną. Mamy zapewnienia o kolejnym wsparciu na ten cel ze środków krajowych oraz UE. Swój wkład na ten cel zabezpieczyliśmy w naszym budżecie.

A co w zakresie inwestycji dzieje się dziś?

Dzieje się dużo, choć nie wszyscy chcą to dostrzegać. Kończona jest budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Kaliszu, Raduniu i Dziemianach wartość 3,5 mln. zł. Rekultywowane jest wysypisko śmieci wartość - 587 tys zł. Modernizowana jest gminna oczyszczalnia ścieków za kwotę ok. 2 mln. zł. oraz amfiteatru w Dziemianach - 284 tys. zł. Na końcowym etapie jest budowa PSZOK -kolejne 524 tys. zł. Do końca listopada wymienione zostanie na ledowe 305 (wszystkie) lamp oświetleniowych w gminie za kwotę 460 tys. zł. Czy to mało ? Jesteśmy przecież niewielką ale ambitną Gminą.

Co więc proponuje konkurencja?

Zapoznałem się z programem konkurencji i muszę przyznać, że w dużej części proponują zadania, które już są realizowane. Przykładem może być modernizacja oczyszczalni ścieków, którą chcą przeprowadzić chyba nie wiedząc że inwestycja ta jest na ukończeniu. To samo tyczy się oświetlenia ulicznego - proponują dokonać to, co jest już realizowane. Do pomysłu budowy amfiteatru nad J. Rzuno nawet trudno się odnieść. Po pierwsze mamy już obecnie modernizowany amfiteatr, a po drugie, to pytanie " gdzie ?" czy zamiast kąpieliska, bo i tak jego część jest przez gminę dzierżawiona. Chyba , że chce się budować nie na swoim gruncie lub na tafli jeziora. Są też inne propozycje, które pozwalają stwierdzić, że programy nasze są dość zbieżne, tyle tylko, że my już je realizujemy, a oni te same zadania wpisują w swój pięcioletni program perspektywiczny.

Podobnie jest ze wsparciem dla jednostek OSP. Oprócz dużej ilości sprzętu, jaką w tym roku przekazano wszystkim jednostkom, z tegorocznego budżetu asygnujemy kwotę 370 tys. zł. na zakup nowego samochodu dla OSP Dziemiany. Konkurencja mówi " będziemy wspierać", my już wspieramy.

Zapomina się, albo nie chce się pamiętać, że w minionej kadencji powstały nowe drogi asfaltowe w Kaliszu, Dziemianach, Raduniu czy Trzebuniu. przeprowadzono termomodernizację budynku Urzędu Gminy, czy skutecznie rozwiązaliśmy kwestie zbiórki odpadów komunalnych - kupując za kwotę 369 tys. zł pojemniki do selektywnej ich zbiórki - przekazując je nieodpłatnie mieszkańcom w użyczenie. Oczywiście mam świadomość tego, że nie wszystko się udało, ale mogę zapewnić iż każdą z moich obietnic wyborczych zrealizuję i że dotrzymam danego słowa.

A co Pana najbardziej dotknęło w trakcie kończącej się już kadencji wyborczej?

Najbardziej boli mnie posługiwanie się nieprawdą, szczególnie jeśli ma ona służyć oczernianiu innych. Takim negatywnym i godnym ubolewania niech będzie przykład wpisu na waszej stronie kościerski. info jakoby pracownicy UG otrzymali nagrody ze środków budżetowych po nawałnicy i podzielono między nich kwotę 300 mln. zł. Raz, że to skrajna głupota , bo musieliby otrzymać po ok. 10 mln. zł. każdy, dwa, że pewnie osoby te nie mają zielonego pojęcia o zasadach dotyczących budżetu samorządu, a nade wszystko, że takich nagród w ogóle nie było. Przy tej okazji chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pracowali, nie licząc na żadne nagrody - w tym także swoim współpracownikom.

Kończąc chciałbym przeprosić wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy oczekiwali, iż w trakcie kampanii wyborczej odwiedzę ich w ich domach. Proszę mi wierzyć, iż powodem, dla którego osobiście nie poprosiłem o poparcie w tegorocznych wyborach nie była ignorancja, ale osobista sytuacja obiektywna. Mam nadzieję, że moi wyborcy zrozumieją ten fakt, i w dalszym ciągu będę mógł liczyć na ich poparcie.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.