Wiedza i doświadczenie oraz uczciwość i praca gwarancją dynamicznego rozwoju Gminy

piątek, 12 października 2018 r., 15:08
fot. nadesłane

O pozyskiwaniu funduszy i zrealizowanych inwestycjach oraz o planach nowych przedsięwzięć rozmawialiśmy z Wójtem Gminy Nowa Karczma Andrzejem Pollakiem. Pytaliśmy również o ustosunkowanie się do materiału zamieszczonego przez kontrkandydata.

Co jako Komitet "Samorządna Gmina Nowa Karczma" oferujecie wyborcom?

Poprzez wiedzę i doświadczenie oraz uczciwość i pracę zapewnimy dynamiczny rozwój Gminy Nowa Karczma. Pierwsza dziesiątka naszych priorytetów to:
- skuteczne pozyskiwanie środków z UE i innych funduszy zewnętrznych;
- budowa i modernizacja dróg lokalnych i osiedlowych;
- budowa oświetlenia LED, ścieżek rowerowych i chodników;
- nowoczesna edukacja z internetem światłowodowym w domu i szkole;
- fotowoltaika i termomodernizacja budynków dla Mieszkańców Gminy;
- gazyfikacja oraz dotacje na ekologiczne kotły w naszych domach;
- wsparcie rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości;
- tworzenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej;
- samorząd przyjazny dla seniorów;
- aktywizacja Mieszkańców i wsparcie dla lokalnych stowarzyszeń.

Od lat jesteście, jako Gmina, liderem w pozyskiwaniu środków z UE nie tylko w województwie, ale i w skali ogólnopolskiej. Z PROW-u na drogi wykorzystaliście już chyba całość możliwych środków, były projekty na infrastrukturę wodno - kanalizacyjną, na rekreację i wiele innych zadań...

Tak, z PROW rzeczywiście jako nieliczni w Polsce wykorzystaliśmy już maksymalną pulę na drogi. Łącznie w latach 2014-2018 na drogi wydaliśmy ponad 15 mln. zł. Skutecznie aplikujemy i będziemy nadal aplikować po środki z innych funduszy UE i rządowych nie tylko na zadania infrastrukturalne, ale też na projekty oświatowe, jak chociażby największy w historii Gminy projekt obejmujący blisko 6000 godzin edukacyjnych. Wiąże się to też z dodatkowym wynagrodzeniem za prowadzenie zajęć, a dla mojego kontrkandydata mam konkretną propozycję, aby nie mydlił oczu jedynie dodatkiem motywacyjnym, a zwrócił się wprost do struktur swojej partii o wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.

W drogach zrobiliście już wszystko...

Rozumiem, że pytanie dotyczy dróg gminnych, bo niektórzy ubiegający się o funkcję wójta, zgodnie ze swoim programem chcą modernizować wyłącznie drogi wojewódzkie należące do Marszałka. Ja chcę oczywiście wspierać, również finansowo, inicjatywy tak Powiatu, jak i Urzędu Marszałkowskiego, ale zwłaszcza dalej realizować to, co należy do zadań Gminy, czyli budować drogi lokalne i osiedlowe wraz z chodnikami i oświetleniem LED.

Otrzymaliście również dofinansowanie do termomodernizacji i OZE.

Tak, od lat poprawiamy efektywność energetyczną i estetykę naszych świetlic, szkół, stacji uzdatniania wody, a w ostatnim czasie również budynków administracyjnych. Udało się nam pozyskać środki na wymianę źródeł ciepła, a teraz także na fotowoltaikę na budynkach naszych Mieszkańców. Wartość tych wszystkich projektów znacznie przekracza 10 mln. zł. Każdą złotówkę otrzymaną z podatków naszych Mieszkańców staramy się kilkakrotnie pomnożyć środkami zewnętrznymi na realizowane inwestycje.

Pan Zabrocki też chce pozyskiwać środki europejskie?

Cieszę się, że mój kontrkandydat docenił moje wysiłki i wyniki, skoro zaczął o tym mówić. To dobrze, że chce pozyskiwać środki zewnętrzne, gdyż dotąd pełniąc przez kilkanaście lat funkcję prezesa w OSP, nie pozyskał ani złotówki z Unii Europejskiej dla swojego stowarzyszenia.

Pana kontrkandydat zarzuca panu niegospodarność w stosunku do OSP.

Muszę przyznać, że pan Zabrocki ma bardzo specyficzne pojęcie gospodarności. Zarzuca Gminie, że jest ona reprezentowana przez radcę prawnego będącą pracownikiem Gminy w sprawie o zasiedzenie, którą sam Gminie wytoczył. Gmina otrzymała ten grunt od Skarbu Państwa. Więc, gdyby został Wójtem któż miałby reprezentować Gminę - może ktoś z ulicy? Ponadto przy nawet podstawowej wiedzy niezbędnej dla stanowiska wójta powinien wiedzieć, że rozstrzygnięcie ostateczne sądu jest wtedy, gdy jest prawomocny wyrok, a takowy jeszcze nie zapadł. Gospodarnością i działaniem w interesie społecznym jest według Pana Zabrockiego natomiast to, że Gmina powinna dalej łożyć środki nawet na jednostki OSP będące w bezładzie tak jak ta w Nowym Barkoczynie, której jest od kilkunastu lat prezesem, a która w ostatnich ponad 10 latach (2008 - 2018) wyjeżdżała do zdarzeń zaledwie 3 razy. Przeliczając częstotliwość wyjazdów na jej pomoc, mieszkańcy mogliby liczyć średnio raz na 3-4 lata - stąd nie dziwi mnie oburzenie Mieszkańców i liczne postulaty związane z dalszą obecnością takiej jednostki. W tym czasie Gmina zakupiła im do użytkowania samochód i nową motopompę - ciekawe do czego były używane pod rządami pana Zabrockiego, skoro uczestnictwo w akcjach było znikome? Powierzony mu majątek Gminy był pod takim jego nadzorem, że nowa pompa zaginęła, a samochód został doprowadzony do takiego stanu, że nadawał się do sprzedaży tylko jako złom użytkowy.

Czy wszystkie jednostki OSP w gminie tak działają?

Absolutnie nie. Na naszym terenie prężnie działają 4 jednostki OSP, których druhom składam swoje podziękowanie za osiągnięcia i zaangażowanie w niesienie pomocy mieszkańcom i gościom naszej Gminy. Dla przykładu we wspomnianym okresie jednostka ze znacznie mniejszej miejscowości Grabówko wyjeżdżała do zdarzeń ponad 400 razy, a jednostka z Nowej Karczmy blisko 600 razy. Prawdziwie "odkrywcze" byłoby funkcjonowanie 17 jednostek OSP przy 7 tys. Mieszkańców, czyli na każde niespełna 420 Mieszkańców jedna straż. Idąc za tym rozwiązaniem śmieszny jest wynik, gdzie w przypadku Gdańska miałoby funkcjonować ponad 1100 jednostek, a Kościerzyna znacznie ponad 50 straży. Każde osiedle miałoby własną straż lub dwie, lub więcej i to wszystko w ramach rzekomej gospodarności za pieniądze podatników.

A co ze współpracą z miejscową społecznością?

Dziękuje wszystkim Sołtysom i Radnym za jednoznaczne poparcie mojej kandydatury. Pan Zabrocki mówi, że zrealizuje swój program przy współpracy z Sołtysami i Radami Sołeckimi, co brzmi cyniczne w świetle dzisiejszego braku porozumienia i współpracy, co najmniej od kilku lat, nawet z Sołtysem i Radą Sołecką swojego własnego sołectwa.

Padły również zarzuty ze strony kontrkandydata, że jest Pan w radzie nadzorczej i nie chce Pan obniżenia stawek za śmieci.

Też chciałbym płacić mniej za śmieci i jako Wójt i jako mieszkaniec. Jednakże odbiorem odpadów i naliczaniem opłat dla Mieszkańców zajmuje się Związek Gmin Wierzyca, a nie Spółka Stary Las. A tak trochę żartem, miałem nadzieję, że mój kontrkandydat Pan Zbigniew wie, gdzie płaci swoje rachunki za śmieci.
W Starym Lesie reprezentuję Gminę Nowa Karczma i zostałem wybrany przez włodarzy gmin z kilku powiatów, co jednoznacznie świadczy o moich kompetencjach i zaufaniu innych gmin do mojej osoby. Jest to spółka prawa handlowego, która zajmuje się zagospodarowywaniem, a nie odbiorem od Mieszkańców odpadów i ma jedną z najniższych cen w województwie za utylizację odpadów zmieszanych.

W jakiej kondycji jest aktualnie majątek Gminy?

W okresie pełnienia przeze mnie funkcji Wójta Gminy zdecydowanie wzrosła wartość majątku Gminy. Ponadto Gmina Nowa Karczma nabyła znacznie większą powierzchnię gruntów, niż ta, która została sprzedana. Swoją drogą to dobrze, jak Gmina przygotowuje tereny inwestycyjne i mieszkaniowe, bo jest to realne, a nie papierowe stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i mieszkalnictwa. Potwierdza to wzrost liczby Mieszkańców wybierających Gminę Nowa Karczma jako miejsce do życia i zamieszkania - przekroczyliśmy już 7 tys. Mieszkańców. Trwają też prace w zakresie budowy internetu szerokopasmowego dla szkół i Mieszkańców oraz procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu budowy sieci gazowej, więc to, co niektórzy kandydaci chcą obiecać, my już realizujemy.

Czy ….

Przepraszam, ale nie chciałbym już dalej komentować ani tego, ani następnych dziwnych poglądów i stanowisk mojego kontrkandydata, które zapewne będą się pojawiały w przestrzeni medialnej. Stwierdzam to na podstawie ogromnej ilości podobnych pism składanych przez pana Zabrockiego do tutejszego urzędu gminy i różnych instytucji od kilku lat. Znam swoich Mieszkańców, wiem, że mają własne, wyrobione zdanie i jestem dumny, że mogę Ich reprezentować.

Więc nie utracił pan wiarygodności?

Zawsze działam dla dobra wszystkich Mieszkańców. To Mieszkańcy 21 października zdecydują, czy moja wizja rozwoju Gminy jest dla nich dalej atrakcyjna. Wypowiadanie się przez mojego kontrkandydata rzekomo w imieniu wszystkich Mieszkańców jest co najmniej nie na miejscu. Nikt jednoosobowo nie powinien przypisywać swojej subiektywnej oceny ogółowi Mieszkańców. Nie wiem skąd takie zwyczaje u Pana Zabrockiego, może z czasu jego działalności w młodzieżówce PZPR jaką były ZSMP? Ocenę takiego postępowania Zbigniewa Zabrockiego pozostawiam mieszkańcom.

Dziękuję Mieszkańcom za zaangażowanie przy realizacji inwestycji w obecnej kadencji - tak wielka liczba zrealizowanych zadań jest zasługą Państwa inicjatywy. Proszę o udział w wyborach i poparcie mojej kandydatury. W atmosferze współpracy DZIAŁAJMY RAZEM dla dalszego dynamicznego rozwoju NASZEJ GMINY NOWA KARCZMA !

Z wyrazami szacunku

Andrzej Pollak

KWW Samorządna Gmina Nowa Karczma

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.