www.lgdstolem.pl

poniedziałek, 19 marca 2018 r., 09:17
fot. nadesłane

Projekty grantowe to "nowość" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejściu LEADER. Zostały one zaplanowane, aby ułatwić podmiotom z obszaru LGD realizowanie niewielkich przedsięwzięć mających na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

Całość procedury, czyli konsultacje i składanie wniosków o powierzenie grantów, następnie podpisywanie umów, realizacja poszczególnych zadań i ich rozliczanie w tym przypadku obsługuje Lokalna Grupa Działania. Również do kompetencji LGD należy przygotowanie wzorów dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych jak i kontrola oraz monitoring zadań realizowanych w ramach projektu grantowego.

GRANTY skierowane są głównie do stowarzyszeń z terenu LGD Stolem oraz inny podmiotów - wskazanych w ogłoszeniu o naborze lgdstolem.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2018-g , które będą mogły składać wnioski o dofinansowanie społecznych inicjatyw. O przyznaniu "Grantu" zadecyduje Rada LGD Stolem.

Dużym ułatwieniem realizacji zadań w przypadku projektu grantowego jest forma udzielanego wsparcia w postaci refundacji do 100% kosztów zadania, a także możliwość ubiegania się przez grantobiorcę o prefinansowanie ze środków własnych LGD w wysokości do 80% planowanych do poniesienia kosztów. Lokalne Kryteria Wyboru grantobiorców na podstawie których Rada LGD dokona wyboru zadań do dofinansowania, zostały opracowane na etapie tworzenia strategii i były szeroko konsultowane ze społecznością.

Dzięki temu to mieszkańcy, w tym członkowie naszego stowarzyszenia zadecydowali o tym, że premiowane będą projekty, które ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w tym w szczególności osób z grup defaworyzowanych -dzieci i młodzieży uczącej się oraz osób starszych 60+ w zakresie edukacji ekologicznej, zagospodarowania czasu wolnego oraz integracji społecznej.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantów LGD Stolem organizuje warsztaty dla potencjalnych grantobiorców, które odbędą się w dniu 26.03.2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie w godz. od 12:00 do 15:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę lub oddział na obszarze LGD Stolem, osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze LSR oraz przedstawicieli grup nieformalnych (sekcje, koła itp.) do udziału w warsztatach.

Na spotkaniu zostaną omówione szczegółowo wzory dokumentów aplikacyjnych, kryteria wyboru grantobiorców oraz wszelkie kwestie związane z realizacją projektów grantowych.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego naboru oraz zaplanowanych warsztatach można uzyskać na stronie www.lgdstolem.pl oraz kontaktując się z pracownikami biura tel. 58 680 05 70 oraz drogą poczty elektronicznej biuro@lgdstolem.pl.

Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.