Związek Gmin Wierzyca znów na minusie - gminy dopłacą ponad 6 mln zł?

poniedziałek, 8 sierpnia 2016 r., 13:37
fot. archiwum

6.255.152 zł - taką kwotę mają dopłacić samorządy należące do Związku Gmin Wierzyca. Suma ta, jak przekonują samorządowcy, powstała na skutek niepłacenia przez mieszkańców opłat za wywóz śmieci. Z powiatu kościerskiego najwięcej ma zapłacić miasto, w przypadku którego należność sięga ponad 750 tys. zł. Najmniej Liniewo, bo niespełna 150 tys. zł. Ta ostatnia gmina, jak i Karsin zdecydowały się jednak zaskarżyć uchwałę związku.

Na koniec czerwca zadłużenie Związku Gmin Wierzyca wyniosło ponad 6 mln zł. Zgodnie z uchwałą przyjętą przez zgromadzenie związku, kwotę tę mają pokryć samorządy w formie dopłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości mieszkańców.

- Dodatkowe wpłaty gmin są niezbędne na pokrycie wydatków bieżących w celu zrównoważenia budżetu - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Spośród kościerskich samorządów najwięcej ma zapłacić miasto Kościerzyna, dla którego dopłata wynosi 756.332 zł. Dodatkowe koszty dla gminy Kościerzyna to 495.323 zł, Karsina 199.244 zł, Nowej Karczmy - 217.401 zł, Starej Kiszewy - 212.272 zł, zaś dla Liniewa - 147.864 zł.

Zadłużenie, jak przekonują włodarze gmin, powstało na skutek nieuiszczania opłat za wywóz śmieci przez mieszkańców.

- Kwota zadłużenia wynika z tego, że mieszkańcy nie płacili swoich należności. Około 90 proc. tej sumy wynika właśnie z tego tytułu - mówi wójt gminy Nowa Karczma, Andrzej Pollak.

- Niedobór środków finansowych spowodowany jest przede wszystkim niepłaceniem za wywóz śmieci przez mieszkańców poszczególnych gmin. W takiej sytuacji statut Związku Gmin Wierzyca przewiduje dopłaty. Miasto Kościerzyna w swojej wysokości, aby nie podnosić opłat mieszkańcom, będzie tę kwotę pokrywało - dodaje burmistrz Kościerzyny, Michał Majewski.

Wątpliwości co do powinności uregulowania wskazanej dopłaty nie mają też gminy Kościerzyna, Nowa Karczma i Stara Kiszewa.

Samorządy Liniewa i Karsina zdecydowały się za to zaskarżyć uchwałę związku.

- Podczas zgromadzenia, zarząd związku nie przedstawił żadnych dokumentów, z których wynikałaby konieczność dopłat ze strony gmin. Brak jest weryfikowalnych podstaw do uznania, że faktycznie dochody Związku i składki nie wystarczają na pokrycie wydatków. W przypadku braku wykazania przez związek, że rzeczywiście istnieją podstawy do nałożenia na gminę obowiązku dopłat, należy uznać, iż przedmiotowa uchwała narusza prawo, albowiem została podjęta w sytuacji, w której brak było przesłanek do jej podjęcia - zaznacza wójt gminy Liniewo, Mirosław Warczak w uzasadnieniu sprzeciwu do uchwały związku.

Jak kontynuuje, dopłaty mogą być spowodowane też tym, że aż dziewięć z 20 samorządów należących do związku z dniem 1 stycznia 2017 roku zdecydowało się go opuścić. W tym także gminy Liniewo i Karsin.

- Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, iż w uzasadnieniu uchwały, która została przesłana pierwotnie (przed autopoprawką) wskazywano, iż dopłaty "są konieczne w szczególności wobec faktu zmniejszenia naliczeń od 1 stycznia 2017 roku, w związku z wystąpieniem dziewięciu gmin ze związku, co spowoduje brak płynności finansowej od stycznia 2017 roku. (...) Dopłata zniweluje większość negatywnych skutków wynikających z wystąpienia gmin" - podsumowuje.

Dodajmy, że za opuszczeniem Związku Gmin Wierzyca optowała też część radnych gminy Kościerzyna. Podczas czerwcowej sesji nadzwyczajnej, ostatecznie jednak większość rajców opowiedziała się za pozostaniem w grupie. Taką samą decyzję podjęła też Rada Miasta Kościerzyna.

- Na wspólnym posiedzeniu komisji radni podjęli decyzję, że ze względu na duże prawdopodobieństwo zapłaty kar, które moglibyśmy ponieść wychodząc ze Związku Gmin Wierzyca, niestabilną sytuację i trudy zorganizowania własnego systemu gospodarowania odpadami do stycznia 2017 roku, do końca funkcjonowania obecnej umowy, a więc września 2018 roku pozostaniemy w związku. Będziemy teraz pracować albo nad tym, aby wyjść i samemu przygotować i rozstrzygnąć przetarg na odbiór odpadów albo też zorganizować tak specyfikację, aby Związek Gmin Wierzyca ograniczył koszty funkcjonowania systemu - podkreśla burmistrz Michał Majewski.

Do sprawy będziemy wracać.

AL

Wymieniła Pani nazwisko tylko Pana Pollaka. A reszta? Po trzecie - Miasto Kościerzyna w swojej wysokości, aby nie podnosić opłat mieszkańcom, będzie tę kwotę pokrywało - dodaje burmistrz Kościerzyny, Michał Majewski. - a w jaki niby sposób Pan burmistrz chciałby podnieść opłaty tylko mieszkańcom miasta, którym zarządza? tak czy inaczej czy z gminy czy z podwyżek i tak płaci mieszkaniec!
sołtys   poniedziałek, 8 sierpnia 2016 r., 16:04
Tak napisany artykuł "broni" naszych obecnie rządzących, którzy jednoczenie pełnią wysokie funkcje w związku - członka zarządu i przewodniczącego zgromadzenia. Powierzchowne potraktowanie tak ważnego tematu powoduje jego wyciszenie w opinii publicznej, nie wywoła żadnego sprzeciwu mieszkańców a przecież chodzi tutaj o niemałe pieniądze. Jak zostaliby potraktowani włodarze, którzy przy każdej innej okazji powodowali marnotrawstwo tak ogromnych kwot. Proszę dogłębną analizę tego tematu przed kolej ...
sołtys   poniedziałek, 8 sierpnia 2016 r., 16:01
Po czwarte - NAJWAŻNIEJSZE- Wątpliwości co do powinności uregulowania wskazanej dopłaty nie mają też gminy Kościerzyna, Nowa Karczma i Stara Kiszewa. - nie wiem jak w innych gminach, ale kto Pani powiedział, że w Gminie Kościerzyna też nie mają wątpliwości? Może Pan wójt i grupa bezkrytycznie popierających go radnych nie ma wątpliwości ale chciałem Pani przypomnieć, że WIĘKSZOŚĆ radnych Rady Gminy Kościerzyna miała i ma cały czas negatywne uwagi do działalności związku. Precyzując moją wypowiedź ...
sołtys   poniedziałek, 8 sierpnia 2016 r., 16:00
Wymieniła Pani nazwisko tylko Pana Pollaka. A reszta? Po trzecie - Miasto Kościerzyna w swojej wysokości, aby nie podnosić opłat mieszkańcom, będzie tę kwotę pokrywało - dodaje burmistrz Kościerzyny, Michał Majewski. - a w jaki niby sposób Pan burmistrz chciałby podnieść opłaty tylko mieszkańcom miasta, którym zarządza? tak czy inaczej czy z gminy czy z podwyżek i tak płaci mieszkaniec!
sołtys   poniedziałek, 8 sierpnia 2016 r., 16:00
Szanowana Pani Aniu. Dziękuję, że dotrzymała Pani słowa i podjęła ten niewygodny dla naszych rządzących temat., w co do końca nie wierzyłem. Niestety. Albo przedstawienie sprawy w ten sposób jest celowe albo.... No właśnie. Po pierwsze - związek znów na minusie - przecież oni prawie cały czas na minusie - ja bym to inaczej napisał, ale Pani tu rządzi. Po drugie - suma ta, jak przekonują samorządy wynika z niepłacenia przez mieszkańców - proszę podać jakie samorządy tak twierdzą. Wymieniła Pani ...
sołtys   poniedziałek, 8 sierpnia 2016 r., 15:03